Si us plau, abans d’omplir amb les vostres dades personals la inscripció a l’Associació, llegiu amb atenció i marqueu amb una creu els apartats que creieu adients.

La quota anual de soci es de 15€ anuals.

Les dades personals bàsiques per a la inscripció seran guardades a la base de dades de l’Associació i són obligatòries per tal de ser-ne membre de ple dret.

    Pertànyer a aquests grups implica tenir coneixement del caràcter privat i tancat d’aquests mitjans exclusius pels socis. NO es pot donar cap dada personal de cap dels membres a persones exteriors a l’Associació, sense el consentiment de l’interessat. A més, la informació que es vehiculi a través d’aquests mitjans ha de tractar temes exclusivament relacionats amb les activitats de l’Associació.

    Volem informar-vos també que les possibles baixes han de ser comunicades per escrit al correu de l’associació assc.patrimoniterreta@gmail.com abans de l’1 de Juliol de cada any.